RAPORT SINTEZĂ 2009-2010

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 170 „Geo Bogza”

Sector 1 Bucureşti

RAPORT SINTEZĂ

privind activitatea instructiv-educativă

în anul şcolar 2009 – 2010

Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2009-2010 s-a desfăşurat sub semnul  continuităţii efortului susţinut al tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv – educativ pentru însuşirea corectă a noţiunilor, înţelegerea conţinuturilor, legătura logică dintre ele şi utilizarea lor într-un context, formarea unor deprinderi de comunicare, observare, studiul de probleme, deprinderi creative şi imaginative. S-a urmărit, de asemenea, conştientizarea performanţelor atinse de elevi şi educarea capacităţii de autoevaluare, în contextul modernizării şi informatizării bazei materiale a şcolii.

În anul şcolar 2009-2010, comisia metodică a învăţătorilor a fost alcătuită din 15 cadre didactice, a căror preocupare în realizarea unor activităţi cu caracter metodic cu impact asupra bunei pregătiri a membrelor comisiei se reflectă în rezultatele la clasă.       Activitatea comisiei metodice a învăţătoarelor în anul şcolar trecut a fost foarte bogată, ea conţinând numeroase acţiuni, printre care amintim : work-shopul Pregătirea emoţională a copilului pentru integrarea în viaţa şcolară, organizat şi condus de cele patru responsabile ale subcomisiilor , înv. Orza Elisabeta, Pană Corina, Crăciun Ana, Broscaru Sorina; referatele Rolul şi locul elevului în activitatea didactică, Relaţia profesor-elev, Creşterea calităţii procesului de învăţământ în ciclul primar, pregătite de înv. Marin Virginia, Tarabega Irina, Grădinariu Daniela, Cristea Elena ; lecţia deschisă de matematică, având drept temă Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000 desfăşurată la clasa IV B de înv. Duca Daniela, urmată de work-shopul Metode şi procedee de creştere a calităţii orelor de matematică ;  Dimineaţă de basm, acţiune organizată în colaborare cu biblioteca şcolii de d-nele Marin Virginia, Marinescu Steluţa, Pană Corina ; acţiunea comună cu educatoarele Grădiniţei 42 pe tema Relaţia dintre curriculumul din învăţământul preşcolar şi cel primar , la care au participat toate învăţătoarele ; acţiunea comună cu Biblioteca I.G.Duca Cartea, prietenul copiilor, cu participarea elevilor şi învăţătoarelor claselor a III-a şi a IV-a etc. Amintim totodată elaborarea, aplicarea şi evaluarea testelor predictive şi sumative la limba română şi matematică, activităţi urmate de întâlniri în cadrul cărora s-a procedat la monitorizarea greşelilor tipice şi la întocmirea unor pachete de măsuri pentru remedierea acestora.

O altă preocupare constantă a învăţătoarelor este cea de pregătire a concursurilor şcolare. În urma acestei activităţi, 16 elevi s-au calificat la faza pe sector a Concursului de limba română pentru elevii claselor a IV-a şi 11 elevi la Concursul de matematică. La faza pe municipiu, 8 elevi au câştigat premii şi menţiuni la lb. română, iar 4 la matematică.

Toate învăţătoarele şcolii noastre manifestă un interes deosebit pentru activitatea de perfecţionare şi formare continuă. Astfel, cele două învăţătoare debutante Hoanţă Luiza şi Anghel Amelia au participat şi au absolvit cursul CCD Managementul clasei. Doamnele învăţătoare Orza E., Duca D., Marin V., Cristea E., Marinescu S. au participat şi au absolvit cursul CCD Drepturile copilului, d-nele înv. Broscaru S., Tarabega I., Pană C. Şi Grădinariu D. au finalizat cele 3 module ale cursului de formare Colegium, însumând 30 de credite, iar d-na Orza Elisabeta a absolvit cursul de mentor. Totodată, 10 dintre învăţătoarele şcolii au absolvit cursul CCD Noile educaţii, lucru care demonstrează încă o dată interesul deosebit manifestat de acestea faţă de pregătirea metodică şi de specialitate. Este de semnalat şi faptul că 7 dintre membrele comisiei (Broscaru Sorina, Pană Corina, Grădinariu Daniela, Marin V, Marinescu S, Cristea E.) şi-au finalizat studiile universitare de specialitate.

O activitate importantă a membrelor acestei comisii a fost şi aceea legată de participarea la programe de parteneriat educaţional, dintre care amintim numai câteva : Săptămâna lecturii, program realizat sub egida ISMB, în colaborare cu Grădiniţa 42, la care au participat învăţătoarele claselor I-IV ; Programele Vierfhoten- realizat la nivel de municipiu,  Prietena mea, cartea în parteneriat cu Biblioteca ,,Cezar Petrescu”, cu colaborarea claselor a II- a IV-a ;  Programul de educaţie rutieră Siguranţa vieţii, în colaborare cu Poliţia rutieră a sect. 1, la care au participat clasele I ; Programul Un oraş curat, în colaborare cu Primăria sect. 1, organizat în şcoala noastră, în urma căruia 12 elevi de clasele I-IV din unitatea noastră au câştigat premii, Programul Energie pentru elevii cls. a IV-a, Parteneriatul educaţional cu Colegiul Pedagogic din Constanţa, cu participarea tutror elevilor cls. I-IV etc., Programul de parteneriat internaţional Punte peste ocean, împreună cu elevii din Şcoala primară din Nelson, Canada, etc.

Un segment important al activităţii comisiei este participarea la Cercurile pedagogice şi la simpozioane, cum ar fi : Simpozionul la nivel de municipiu Combaterea violenţei, organizat în colaborare cu Asociaţia Naţională a Învăţătorilor ; cel interjudeţean Dascăli eficienţi pentru elevi europeni ; Simpozionul Naţional Să fim cetăţeni europeni, organizat la Lic. Neculce ; Simpozionul Internaţional de la Amara Copii sănătoşi prin sport şi mişcare etc.

Comisia metodică a învăţătorilor a desfăţurat o bogată activitate şi pe linia parteneriatelor cu comunitatea locală. Astfel, au avut loc activităţi de prevenire a îmbolnăvirii, organizate cu Policlinica MedLife şi cabinetul şcolar; de prevenire a violenţei- cu Circa 4 Poliţie; activităţi de ecologizare şi de igienizare a şcolii şi a împrejurimilor ei etc..

În anul şcolar 2009-2010, învăţătoarele şcolii au organizat împreună cu elevii numeroase activităţi extracurriculare : spectacole de teatru organizate de teatrele Ţăndărică, Ion Creangă, Excelsior, spectacole de circ, de operetă pentru copii, vizite la Muzeul Ţăranului Român, Muzeul de Artă al României, Muzeul Militar de Istorie, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, excursii, expoziţii de pictură şi de artă plastică, expoziţii de afişe, concursuri de recitări, serbări şcolare, programe literar-muzicale închinate unor evenimente, cum ar fi : Colinde de Crăciun, Ziua Unirii, Trecea Luceafărul etc.

Săptămânal, membrele comisiei metodice a învăţătorilor au desfăşurat activităţi de îndrumare a părinţilor prin consultaţii sau şedinţe tematice cu caracter psihopedagogic, au organizat ore de pregătire a elevilor sau activităţi extracurriculare, aducându-şi aportul la creşterea gradului de informare, nu doar a copiilor, ci şi a părinţilor acestora,  şi contribuind la întărirea relaţiei părinţilor cu şcoala.

 • Ø Puncte tari ale ativităţii comisiei metodice :

Considerăm activitatea comisiei ca fiind foarte bogată, atât în ceea ce priveşte perfecţionarea, cât şi în privinţa activităţilor cu caracter metodic, ştiinţific, educativ.

 • Ø Puncte slabe :

Considerăm activitatea comisiei insuficientă pe următoarele segmente :

–         activitatea legată de relaţia şcolii cu familia ;

–         activităţi pe relaţia învăţători-profesori, în scopul asigurării unei bune integrări a elevilor în ciclul gimnazial ;

În proiectarea activităţilor metodice în anul următor se va urmări creşterea ponderii activităţilor considerate puncte slabe.

Pentru catedra de limba şi literatura română condusă de d-na prof. Plăcintă Lucreţia,  având în componenţă pe doamnele  Ioanid Marina, Ilie Alexandra şi Burcea Daniela, o prioritate a preocupărilor profesionale a constituit-o procesul instructiv-educativ. Ca urmare, au fost actualizate planificările calendaristice, în conformitate cu programa revizuită, au fost completate planificările pentru cursurile opţionale şi au fost actualizate suporturile de curs pentru acestea. În acest scop au fost achiziţionate material auxiliare necesare de la editurile “Art” şi “Booklet”- preparatoare, pliante, dictionare de diferite tipuri, ghiduri de pregătire pentru Evaluarea Naţională la clasa aVIIIa.În vederea evaluării nivelului de pregătire atins de elevi s-au dat teste predictive la clasele aVa, aVIIa şi aVIIIa, urmate de dezbateri pe marginea rezultatelor obţinute, atât cu elevii, cât şi cu părinţii acestora. De asemenea, au fost efectuate ore de pregătire suplimentară, care şi-au dovedit eficienţa în rezultatele obţinute de elevii noştri. Având în vedere că modalitatea de elaborare a subiectelor s-a schimbat mult, iar elevii sunt puşi în situaţia de a demonstra în mod concret că sunt creativi, catedra îşi propune să colaboreze mai mult cu diriginţii şi cu părinţii elevilor, pentru a depista şi cultiva orice preocupare de acest gen şi a o încuraja, atrăgând cât mai mulţi elevi spre lectură.

Pregătirea pentru participarea la concursurile şcolare a constituit o altă coordonată majoră a activităţii catedrei de limba română. Pentru dezvoltarea şi punerea în valoare a creativităţii elevilor. La faza pe şcoală a olimpiadei de limba română au participat 53 de elevi, dintre care s-au calificat zece elevi la faza pe sector, unde s-au obţinut următoarele rezultate:

–         premiul I – Drăghici Alexandra(VI B), premiul II – Chiraşcu Mara(VI A) şi Nicula Iulia(VIII C),

–         premiul III – Dumitru Denisa, Stănculescu Ana Maria şi Vinţ Irina (VII B), Irimia Anca(VIII A) şi Petrescu Cristina(VIII C).

–         menţiune – Brezeanu Bogdan(VII B)

La faza pe municipiu s-au obţinut următoarele premii:

premiul III – Vinţ Irina (VII B), Irimia Anca(VIII A) şi Nicula Iulia(VIII C)

menţiune – Dumitru Denisa(VII B).

În scopul obţinerii  unor rezultate cât mai bune în însuşirea limbii şi literaturii române, în acţiunea de stimulare a elevilor pentru studiul acesteia, profesorii de limba română s-au îndreptat în direcţia cunoaşterii personalităţii şi a dezvoltării gustului elevilor pentru lectură, pentru aflarea noutăţilor despre viaţă şi opera literară a fiecărui scriitor, colaborarea cu biblioteca şcolii fiind hotărâtoare în acest sens. Nu trebuie uitat că lectura elevilor este legată de biblioteca şcolii, aşa încât între profesorii de limba romana si doamna Niţă Mariana, bibliotecara şcolii, au existat şi exista relaţii eficiente de colaborare. A existat o preocupare permanentă pentru îmbogăţirea fondului de carte cu noi ediţii ale unor lucrări consacrate, dar şi cu titluri noi.

La concursul “Tinere condeie”, desfăşurat în luna mai 2009, eleva Drăghici Alexandra(VII B) a obţinut premiul III, iar eleva Barbu Raluca, din aceeaşi clasă a obţinut o menţiune. De asemenea, la concursul “De la ştiinţă la literatură” elevii pregătiţi de d-na profesor Plăcintă Lucreţia au obţinut: premiul III – Drăghici Alexandra(VII B) şi menţiuni – Barbu Raluca(VI B), Stănculescu Ana Maria şi Segărceanu Călin(VII B), iar elevii Dragotă Andrei şi Popa Silvia(VII B) au obţinut diplome de participare.

Activitatea catedrei de limba română a fost completată şi de o serie de acţiuni cu caracter extraşcolar, cum ar fi : participarea la Târgul Educaţional Bucureşti şi Târgul Gaudeamus, vizite la Muzeul de artă şi Muzeul literaturii române, organizarea de şezători literare, vizionarea unor spectacole de teatru şi a unei excursii literare, iar la pregătirea momentelor festive de Crăciun şi Paşte, contribuţia catedrei de limba română s-a dovedit hotărâtoare.

Dintre activităţile catedrei de limbi moderne putem menţiona elaborarea şi discutarea testelor predictive de diagnosticare, formative şi de progres, care apoi au fost analizate şi discutate, stabilindu-se strategiile pentru îmbunătăţirea rezultatelor prin adoptarea unor strategii de pregatire a diverselor categorii de elevi. In luna octombrie colectivul catedrei a organizat serbarea de Halloween, în cadrul căreia s-au acordat premii pentru cele mai frumoase costume şi povestiri, elevii fiind stimulaţi să intre în atmosfera obiceiurilor şi tradiţiilor  specifice. Tot în această lună a fost organizată o expoziţie de carte străină, venind astfel în sprijinul elevilor şi profesorilor interesaţi, fapt ce a încurajat interesul copiilor pentru lectura in limbile engleză şi franceză. În luna decembrie au fost organizate serbări dedicate Zilei Recunoştinţei şi Crăciunului. La începutul lunii februarie s-au organizat carnavaluri cu ocazia Zilei Sf. Valentin, elevii fiind antrenaţi într-un concurs de poezii şi scrisori de dragoste. Rezultatele foarte bune obţinute de către elevii şcolii noastre la examenele de limba franceză şi engleză au demonstrat seriozitatea cu care au fost urmărite progresele acestora în toţi anii de şcoală primară şi gimnazială.

Colectivul catedrei de matematică, alcătuit din profesorii Arsenie Vasilica, Dumitrăchescu Victor şi Şerban Ovidiu, a oferit elevilor mijloacele necesare însuşirii conceptelor esenţiale, urmărind cultivarea gândirii pentru asigurarea însuşirii unor sisteme logice, a unor metode de învăţare. Eforturile catedrei de matematică au făcut ca matematica să fie o materie de studiu atractivă pentru elevii noştri. Pe tot parcursul anului şcolar s-a urmărit de către membrii comisiei realizarea obiectivelor de referinţă ale matematicii, formarea capacităţilor de baza ale elevilor necesare continuării studiilor şi dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic pentru dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică cunoştinţele învăţate. Pentru dezvoltarea capacitatilor şi deprinderilor de lucru, au fost achiziţionate culegeri de exerciţii şi probleme cu diverse grade de dificultate, după care s-a lucrat diferenţiat pe grupe de elevi. Pentru o pregătire solidă au fost efectuate ore de pregătire specială la clasele aVIIIa, avându-se în vedere că aceştia au susţinut probele de Evaluare Naţională. Rezultatele obţinute au fost dovada calităţii muncii depuse de elevi sub coordonarea profesorilor lor. Anul şcolar precedent a debutat cu întocmirea planificărilor calendaristice, conform modelului de proiectare curriculară. La clasele a V a şi a VIII a au fost susţinute teste predictive unice. Pe tot parcursul anului şcolar s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară, mai ales la clasele a VIII a. Rezultatele obţinute de către elevii noştri au reflectat calitatea muncii depuse, la nivel de clasă şi individual, atât de către profesor, cât şi de către elevi. Pregătirea loturilor de elevi pentru participarea la olimpiadă a constituit o coordonată majoră a activităţii catedrei de matematică. Dintre cei 50 de elevi care au participat la faza pe şcoală, 18 s-au calificat la faza pe sector, iar la faza pe municipiu au participat doi elevi: Grama Matei şi Popescu Ana Maria, din clasa a V a A, ambii pregătiţi de către doamna profesor Arsenie Vasilica. Catedra de matematică a menţinut ca o preocupare majoră optimizarea actului instructiv-educativ prin desfăşurarea frecventă de lecţii pe calculator în laboratorul AEL al şcolii şi printr-o perfecţionare profesională continuă, prin cursuri IT şi pentru evaluările testelor naţionale.

Catedra de matematică îşi propune în continuare să muncească susţinut pentru a obţine rezultate cel puţin la fel de bune ăn anul şcolar următor.

Comisia de Stiinţe şi Tehnologie şi-a desfăşurat activitatea în următoarea componenţă:Abăluţă Aurelia şi Alexandru Mihaela(chimie), Bolojan Georgeta (biologie), Bănuţă Carmen(fizică), Iamandi Dorina (educaţie tehnologică). Activităţile metodice propuse în cele două semestre au urmărit atât legăturile interdisciplinare dintre chimie-fizică-biologie şi educaţie tehnologică, cât şi lucrul în echipă. Membrii comisiei au întocmit planificările semestriale şi cele anuale , conform cu obiectivele propuse în planul managerial.

Studiul fizicii, în gimnaziu, este subordonat scopului de a asigura elevilor condiţii pentru descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi motrice. Cunostinţele de fizică pot contribui la dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative a elevilor. Realizarea acestui scop este susţinută de obiectivele cadru specifice fizicii care au permis realizarea obiectivelor de referinţă şi activităţilor de învăţare ce stau la baza programei în vigoare.În acest sens, planificarea calendaristică s-a făcut utilizând conceptul de unitate de invatare care este o structura deschisa, flexibila dar unitara din punct de vedere tematic ce se desfasoara continuu pe parcursul unui interval de timp si se finalizeaza prin evaluare. Conţinuturile au fost realizate prin efectuarea unor experimente simple care au permis atat verificarea, cat si consolidarea capacităţilor de experimentare, înregistrare a rezultatelor, interpretarea rezultatelor, formularea de concluzii.

Un obiectiv important al studiului chimiei a fost considerat formarea si consolidarea capacitatii de investigare experimentala a elevilor – o buna instruire este cea care-l determina pe elev sa participe la asimilarea cunostintelor prin activitati si studii personale, favorizandu-i initiativele si modul de exprimare.

In predarea chimiei dnele profesoare au avut in vedere urmatoarele obiective:

–        cunoasterea si intelegerea fenomenelor chimice, a terminologiei si a conceptelor specifice chimiei;

–        dezvoltarea capacitatii de experimentare si de investigare a realitatii prin folosirea unor instrumente si proceduri specifice chimiei;

–        dezvoltarea capacitatii de analiza si de rezolvare de probleme;

–        dezvoltarea capacitatii de comunicare, utilizand limbajul specific domeniului chimiei;

–        formarea unor valori si atitudini referitoare la impactul chimiei asupra naturii si societatii.

In procesul de evaluare s-au folosit instrumente diverse de evaluare, ca: teste, experimente, referate.

La orele de biologie, doamna profesor a folosit un bogat material didactic, care face lecţiile atractive, bogate, dense. Metodele folosite sunt variate, ele ajutându-i de copii sa înveţe cu uşurinţă: lecţiile de botanică au fost mult mai atractive dupa vizita la grădina botanică, cunostinţele noi fiind însuşite mult mai uşor. S-au alcătuit colecţii de organe vegetative, insectare, ierbare şi, în general, materiale necesare efectuării orelor de biologie: planşe, diorama, etc.

Orele de educaţie tehnologică au cultivat lucrul în echipă, încurajând iniţiativa şi stimulând creativitatea. În cadrul acestor ore, doamna profesor Iamandi Dorina a căutat să-i facă pe elevi să înţeleagă dezvoltarea tehnicii şi implicaţiile acesteia asupra mediului şi societăţii ca de exemplu:

–        dezvoltarea capacităţii de proiectare, executarea, utilizarea şi evaluarea produselor;

–        valorificarea termenilor de specialitate în comunicare;

–        dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs;

–        cunoaşterea tehnologiilor tradiţionale şi familiarizarea cu tehnologii noi.

Dintre activităţile mai deosebite desfăşurate la nivelul comisiei  menţionăm prezentarea referatului cu tema “Utilizarea calculatorului în predarea ştiinţelor”, ca şi participarea la concursul de chimie “Raluca Lipan”.

În anul şcolar 2009-2010, activitatea comisiei ariei curriculare „Om şi societate” s-a desfăşurat conform planului managerial, având în atenţie atingerea următoarelor obiective:

– organizarea testelor predictive (propunerea, realizarea, susţinerea testelor şi analiza rezultatelor, stabilirea măsurilor de ameliorare);

-optimizarea procesului de învăţământ (prin stimularea creativităţii elevilor, mutarea accentului de pe predarea de informaţii pe formarea de capacităţi, prin organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi în grup sau individual, realizarea de activităţi extraşcolare);

– pregătirea pentru concursurile şi olimpiadele  şcolare.

Astfel, vizitele la Muzeul Geologic şi cel Militar Central desfăşurate de către catedra de Geografie şi cea de Istorie, au creat cadrul optim de însuşire a noi cunoştinţe, dar şi de  consolidare, sistematizare şi autoevaluare a informaţiilor ştiinţifice dobândite anterior.

În derularea acţiunii interdisciplinare „Hai să dăm mână cu mână!”, dedicată zilei de 1 Decembrie, elevii au studiat lucrări de referinţă şi au extras informaţii privind semnificaţia istorică a evenimentului.

Catedra de Geografie a organizat diverse activitati educative cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, a Mării Negre, a Pământului, a Mediului. Elevii au fost implicaţi în realizarea unui panou dedicat Mării Negre. În vacanţa de vară, doamna prof Daniela Velcea a însoţit într-o tabără pe litoral, elevii recompensaţi pentru activitatea lor deosebita.

Catedra de Cultură civică a iniţiat dezbateri pe teme etice, antrenând elevii în dezbateri şi activităţi desfăşurate în aer liber, prilej de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor.

Catedra de Religie a urmărit dezvoltarea interesului elevilor pentru sărbătorile religioase şi pentru cultivarea tradiţiilor creştine, elevii  participând la viaţa liturgică a Bisericii în  preajma sărbătorilor: Naşterea  Domnului şi Învierea Domnului, între Scoala  noastra şi Biserica Sfanta Maria derulându-se parteneriatul iniţiat cu multi ani în urmă.

Beneficiind de sprijinul deosebit acordat de către doamna prof. Borbely Iuditha, au fost organizate o serie de activitati:

-Concursul “Astăzi S-a născut Hristos!”, organizat la nivel local prin parteneriat între Şc. Nr. 170  “Geo Bogza” şi Librăria Sofia;

faza pe scoala a Concursului “Sfinţii, prietenii copiilor!”, organizat la nivelul oraşului Bucureşti;

Elevii participanti la concursurile desfasurate la nivel de sector, municipiu au obtinut rezulate deosebite:

Concursul “Sfinţii, prietenii copiilor” , nivel de municipiu, Şcoala nr 196 “Federico Garcia Lorca”  – 15 mai 2010 – prof coordonator la nivel de scoala – Dana Vlad

etapa pe municipiu – 15 mai 2010

Premiul II – Cimpoeşu Adina, Ciocârlan Ana Maria, Jawad Cleopatra, Barbu Raluca, Chiraşcu Mara şi Răduţă Ana  Maria;

Mentiune – Dinu Ionela Laura şi Miclea Corina

Concursul de Icoane “Hristos Se naşte. Slăviţi-L!”, nivel de municipiu, Şcoala nr 196 “Federico Garcia Lorca”  1-7 decembrie 2009 – prof coordonator la nivel de scoala – Dana Vlad

La etapa pe municipiu au obţinut : Premiu I  – Rusu Ana Maria  şi Premiul II  –  Gheorghiu Sebastian 

Concursul de pictură “Astăzi S-a născut Hristos!”, nivel local, decembrie 2009, in parteneriat cu Librăria Sophiaprof organizator – Dana Vlad

“Concursul de oratorie creştină”  susţinut în protopopiatul I Capitală, 26 aprilie 2010 – prof indrumator Dana Vlad – eleva Petrescu Cristina a obţinut Premiul special 

Participarea la Olimpiada de Religie, faza pe municipiu20 martie 2010 a adus menţiuni elevelor: Chiotan Claudia, Stănculescu Ana-Maria şi Petrescu Cristina.

Rezultatele deosebite obţinute la sfârşitul anului şcolar  au demonstrat asigurarea de către profesori a unei foarte bune pregătiri a elevilor atât în cadrul orelor de curs, cât şi în cele de consultaţii, special organizate pentru elevii claselor a VIII a. Membrii catedrelor de Istorie, Geografie, Cultură Civică şi Religie au facilitat schimbul de experienţă într-o manieră colegială, deschisă; au fost stabilite obiective comune concretizate în acţiuni interdisciplinare.

Activitatea desfăşurată în cursul anului şcolar 2009-2010 a fost analizată în finalul sem II. Au fost considerate atinse obiectivele propuse iniţial. De asemenea, au fost propuse spre achiziţionare şi realizare noi materiale didactice pentru a fi utilizate în anul şcolar 2010-2011.

Un loc aparte în viaţa elevilor îl ocupă orele de desen şi muzică. Sunt ore aşteptate cu plăcere de copii, talentul, buna dispoziţie, revărsarea bucuriei sunt coordonate ale acestei ore prin care se promovează sensibilitatea, se cultivă talentul şi disponibilităţile creative artistice, se formează şi se dezvoltă judecăţi de valoare faţă de esteticul autentic din artă, viaţă şi ambient. Educaţia plastică favorizează dezvoltarea creativităţii în contextul obiectului de studiu şi crează premizele transferului acestuia la celelalte discipline şi în viaţa socială. Pasiunea, seriozitatea cu care doamna professor Borbely îndrumă elevii în această lume minunată a culorilor s-a concretizat în numeroase premii naţionale şi internaţionale obţinute de elevii şcolii noastre.   Catedra de Educaţie plastică a înregistrat succese, ca în fiecare an, în ceea ce priveşte participarea la expoziţii şcolare, cum ar fi „Icoana în sufletul copiilor”, „Sfinţii – prietenii copiilor” sau „Hristos a Înviat!”. Este de menţionat, de asemenea, premiul obţinut la „Concursul Carrefour” pentru participarea permanentă cu desene. Pe lângă activitatea de metodist, doamna profesor Borbely Iudita a condus şi activitatea de practică pedagogică a studenţilor „Universităţii Naţionale de Arte” desfăşurată în unitatea noastră, ceea ce a dus la o diversificare a metodelor de lucru cu elevii  şi ridicarea standardelor în procesul de învăţare.

Activităţile desfăşurate în cadrul catedrei de Educaţie muzicală au fost conduse de către domnul profesor Covaci Viorel, care a pregătit Grupul vocal al şcolii pentru a participa la la serbările organizate cu ocazia Crăciunului, de Paşte, sau pentru ziua mamei(martie), ziua copilului(iunie), ziua unirii(ianuarie), ca şi spectacolul organizat în cinstea poetului Mihai Eminescu. Sub îndrumarea domnului profesor Covaci, elevii şcolii au participat la spectacolul „Anton Pann”, la şcoala nr. 17, ca şi la un concurs la TVRM. Este de menţionat domnul profesor are şi o bogată activitate profesională în calitate de compozitor(cu premii la diverse festivaluri şi concursuri muzicale) şi participări la emisiuni  de televiziune B1, TVRM, TVR2.

Sportul si arta într-o fericită simbioză evidenţiaza o evoluţie de aleasă ţinută sportivă şi artistică a tineretului şcolar.

Astfel, s-au propus obiective care să asigure pentru toţi elevii un standard de educaţie sportivă compatibil cu cel european: stare de sănătate, dezvoltare fizică armonioasă, capacitate motrică, capacitate de a practica în condiţii regulamentare probe atletice.

în afara orelor de educaţie fizică desfăşurate în mod sistematic şi organizat in cadrul scolii, elevii şcolii şi profesorii de sport au participat şi la alte activităţi extraşcolare cum ar fi:Olimpiada sportului şcolar(care a adus locuri fruntaşe la baschet-băieţi şi fete, la tenis de masă şi la fotbal, crosul Loteria română sau Cupa Primăriei.

Activitatea metodică a comisiei diriginţilor, îndrumată de doamna profesorVlad Dana, a avut ca scop întâmpinarea nevoilor fundamentale ale elevilor: cunoasterea de sine, comunicarea si relaţionarea armonioasă cu ceilalţi, creşterea capacitaţii de decizie, însuşirea tehnicilor de învăţare creativă, de a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unui stil de viata sănătos, maturizarea emoţională, controlul stresului, dobândirea de repere de orientare şcolară şi profesională au fost repere principale în structurarea tematicii abordate atât în orele de dirigenţie, cât şi în activitaţile extraşcolare.

Modelarea şi schimbarea raportului profesor-elev a marcat şi marchează în continuare, preocupările diriginţilor, lucru ce se poate demonstra prin rezultatele frumoase obţinute pe acest plan, la sfârşitul fiecărui ciclu de îinvăţământ.

Principalele teme, care au fost integrate în programul educaţiei globale, au reprezentat combaterea delicvenţei juvenile, combaterea consumului de droguri şi apărarea drepturilor copilului, acestea fiind  realizate cu ajutorul unor specialişti care au colaborat cu diriginţii claselor a VII a şi a VIII a. Preocuparea pentru conservarea mediului a caracterizat activitatea colectivelor claselor a V a si a VI a, organizându-se acţiuni de intreţinere a curţii şcolii şi a zonei înconjurătoare.

Dezvoltarea personalităţii a vizat consolidarea încrederii în sine, o mai buna autocunoaştere şi autoevaluare, în strânsă corelare cu conturarea opţiunilor şcolare şi profesionale din anii terminali; s-au aplicat psihoteste elevilor clasei a VIII a şi rezultatele au fost discutate cu elevii, dar şi cu parintii lor; aceştia au fost ţinuţi permanent la curent cu principalele prevederi ale metodologiei de desfaşurare a examenului de capacitate.

Educatia pentru receptarea valorilor culturale a fost şi este în continuare o preocupare majora a diriginţilor, numeroasele vizite la muzee, expoziţii, spectacole de teatru, lecturile efectuate cu elevii si analiza experienţelor dobândite de către aceştia constituind o baza de desfaşurare a activităţilor educative. Cultivarea tradiţiilor româneşti, respectul pentru realizările generaţiilor anterioare şi consolidarea preocupărilor culturale sunt în atenţia diriginţilor tuturor claselor.

Educatia pentru sanatate a fost un obiectiv important, in cadrul acesteia evidentiindu-se colaborarea cu medicul scolii si firma Procter & Gamble.

Toate activitatile desfasurate in cadrul orelor de dirigentie si in afara lor au contribuit la o mai buna cunoastere a elevilor de catre diriginte si a elevilor intre ei, fapt ce contribuie hotarator la optimizarea activitatii educative. Dintre proiectele educaţionale mai interesante la care au participat elevii şcolii menţionăm:

 • Acord de parteneriat educational SCOALĂ-BISERICĂ: ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, intre Scoala nr 170 “Geo Bogza” si Parohia „Sfânta Fecioară Maria”, Pr. paroh Ioan Şurubariu

¨     Proiect cultural in parteneriat cu Uniunea Elena, 1 iunie 2010 – prof coordonator Dana Vlad

 • Proiect educaţional în parteneriat educational cu Grădiniţa nr 42 – ,,Să citim pentru mileniul III!” – prof coordonatori  dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Elisabeta Orza
 • Proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala nr 173, Clinica Med Life, Inspectoratul Şcolar sector 1- ,, Igiena– prietena copiilor”,  prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Elisabeta Orza
 • Proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala nr 3, Şcoala nr 173 – ,,Împreună pentru cunoaştere şi prietenie”, prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Elisabeta Orza şi Daniela Duca
 • Proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala nr 173, Fundaţia româno – canadiană Koolenay Romanian Relief – ,,Omenirea văzută prin ochii copiilor”, prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Elisabeta Orza, Steluţa Marinescu, Daniela Duca
 • Proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala nr 171, ,,Suntem prieteni”, prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Steluţa Marinescu,
 • Proiect educaţional în parteneriat cu  ,,Societatea studenţilor la Medicină”, “Micii sanitari”,  prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu
 • Parteneriat cu “Fundaţia Salvaţi copiii”, “Ziua Mondială pentru combaterea TBC” – prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu
 • Parteneriat cu “Academia de munte – Nae Ionescu” – prof coordonatori dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu, Dana Vlad
 • Parteneriat educaţional cu “Academia de tenis Herăstrău” – prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu
 • Parteneriat educaţional cu Editura Corint, prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă, Mariana Roşeanu
 • Programul educaţional “Săptămâna educaţiei globale”
 • Programul European Spring Day  – “Citizenship and Fundamental Rights”, martie-iunie 2010, prof coordonator Dana Vlad
 • Programul European ENO TREES, 21 mai 2010 – prof coordonator Dana Vlad
 • Programul educaţional în parteneriat cu “Liga română pentru sănătate mintală” şi ISMB, prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă
 • Programul educaţional în parteneriat cu ISMB, “Întâlnire cu energia” prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă
 • Programe educaţionale în parteneriat cu Poliţia Capitalei, Poliţia Comunitară, Poliţia secţia 4, pentru prevenirea accidentelor rutiere,  prevenirea infracţionalităţii, prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă
 • Programul educaţional în parteneriat cu “Crucea Roşie” filiala sector 1, prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă
 • Programul educaţional în parteneriat cu Primăria Capitalei, “Capitala creşte verde”, “Eco civica”, prof coordonator dir.Aurelia Abăluţă

Elevii şcolii au obţinut numeroase premii în urma participării la diverse concursuri. Dintre acestea menţionăm:

 • Ø Festivalul de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I“ , nivel de municipiu, mai 2010 – prof coordonator la nivel de scoala – Dana Vlad
 • Ø “Premiul pentru cele mai originale costume”- clasa a V a A
 • Ø Festivalul internaţional de Teatru “George Constantin” , nivel international, iunie 2010 – prof coordonator la nivel de scoala – Dana Vlad
 • Ø Concursul municipal, “Anotimpuri”, nivel de municipiu, Şcoala nr 118 “Vasile Alecsandri”, ianuarie 2010– prof indrumatori Dana Vlad, Steluţa Marinescu, Elisabeta Orza, Manuela Telita, Daniela Grădinariu, Daniela Duca, care a adus elevilor noştri 8 premii si mentiuni
 • Ø Concursul de desene “Carrefour”
 • Ø Concursurile SMART , “Cangurul”, “Olimpiadele cunoaşterii” – numeroase premii obţinute de către elevii claselor I-IV prin deosebita implicare a doamnelor învăţătoare.
 • Ø “Cupa I”, in parteneriat cu Primaria – prof coordonatori Luiza Bălan şi Bogdan Cârjă
 • Ø 1 Premiul  II- Atletism
 • Ø Premiul  III-Handbal
 • Ø Simpozionul naţional “De la ştiinţă la literatură”, prof coordonator Lucreţia Plăcintă: premiul III – Drăghici Alexandra şi 3 menţiuni pentru Barbu Raluca, Segărceanu Călin, Stănculescu Ana Maria
 • Ø Simpozionul “Salvaţi Planeta Albastră”, prof coordonatori dir. Abăluţă Aurelia şi Mihaela Iliescu.

Buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative din unitatea noastră se datorează în mare măsură calităţii profesionale de excepţie a personalului didactic. Rezultatele obţinute de către elevii noştri au conturat în timp o imagine onorantă, demnă de respect în comunitatea locală, care însă impune eforturi susţinute pentru menţinerea standardelor de performanţă la un nivel cât mai ridicat. Iată de ce preocuparea pentru perfectionarea profesională este o constantă în viaţa acestei şcoli. Impactul acestor activităţi se resimte în clasă, în relaţia cu materia predată şi cu elevul, metodele şi tehnicile moderne de abordare a actului instructiv-educativ având ca rezultat o mai mare eficientizare a învăţării, un sistem mai flexibil de principii şi norme aplicate, şi  nu în ultimul rând, devoltă o relaţie nouă profesor – elev.

Activitatea de ansamblu a şcolii în toate compartimentele sale a fost orientată şi planificată încă din prima zi de şcoala, au fost elaborate planurile manageriale pe ansamblu şi pe comisii, au fost stabilite atribuţii şi sarcini precise. Legislatia şcolară este cunoscuta şi respectată dar şi aplicatş de cei doi directori.

Pe tot parcursul semestrului în proiectarea, organizarea , monitorizarea si evaluarea activitaţii s-au corelat obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ cu cele specifice comunităţii locale şi cu resursele disponibile.

Ne-am preocupat permanent pentru frecventa si mentinerea la cursuri a tuturor elevilor, de organizarea si desfasurarea olimpiadei scolare – faza pe scoala, de indrumarea activitatilor extracurriculare si extrascolare, de realizarea asistentelor la lectii si la alte activitati scolare, de stimularea si dezvoltarea profesionala.Am monitorizat cu atentie situatia materiala a elevilor ,astfel ca au primit ,cei in drept, rechizite,burse ocazionale si lunare.

În ceea ce priveşte disciplina, nu au fost evenimente majore, pe tot parcursul anului înregistrând doar puţine cazuri de conflicte elev-elev, care să ducă la manifestări agresive sau violenţă moderată. Elevii au absentat nemotivat în mică măsură, numărul celor care au ajuns la abandon şcolar fiind foarte mic. Cadrele didactice au fost în permanenţă implicate in prevenirea şi rezolvarea situaţiilor tensionate, menţinând o strânsă legătură cu familia, care a fost periodic informată prin poştă, în legătură cu activităţile copiilor lor. În situaţiile mai grave, şcoala a solicitat şi obţinut tot sprijinul din partea poliţiei.

A existat o permanentă preocupare de atragere de resurse extabugetare, de lansare de proiecte cu finanţare internă şi din afara şcolii pentru modernizarea acesteia şi crearea unui ambient plăcut şi sănătos. S-au efectuat reparaţii şi exteriorul clădirii a fost zugrăvit, au fost achiziţionate jaluzele pentru toate clasele, a fost consolidat şi reparat gardul şcolii, au fost montate primele dispozitive de supraveghere a elevilor, s-a achiziţionat mobilier nou pentru biblioteca şcolii, iar fondul de carte a fost imbogăţit cu numeroase exemplare.

Realizările obţinute în anul şcolar 2009-2010 au devenit posibile prin eforturile depuse de către colectivul şcolii noastre, dar şi prin buna colaborare şi susţinere de care am beneficiat din partea Primăriei sectorului 1, a poliţiei comunitare şi de proximitate şi a tuturor partenerilor cu care am lucrat în diversele proiecte şi programe menţionate. Am avut în vedere armonizarea intereselor individuale şi colective ale cadrelor didactice cu cele ale şcolii, am creat condiţii de muncă bune, am fost atenţi la stabilirea unor relaţii interpersonale bune, am stimulat spiritul de iniţiativă, dorinţa de a obţine performanţe superioare în învăţarea cu elevii. Prestigiul şcolii, imaginea acesteia ca element esenţial în comunitatea locală, au fost consolidate prin toate demersurile întreprinse pe tot parcursul anului şcolar.

ANALIZA  SWOT

a activităţii din anul şcolar 2009 – 2010

 

Puncte tari:

 1. bună pregatire profesională a cadrelor didactice, cele mai multe având gradul didactic I şi participând la diverse cursuri de formare şi perfecţionare;
 • baza materială modernă, care oferă posibilitatea desfăşurării unei game largi de activităţi şcolare;
 • un fond bogat de carte de lectură şi documentare;
 • un curriculum la decizia şcolii care să răspundă cerinţelor şi aşteptărilor elevilor şi familiilor lor;
 • un grad mare de implicare a părinţilor elevilor în rezolvarea problemelor prin Asociaţia Părinţilor elevilor şcolii, cu personalitate juridică;
 • un program de studiu – orar – judicios alcătuit, care permite eficientizarea activităţilor de predare – învăţare;
 • acces la internet;
 • participarea la diverse proiecte şi programe;
 • o mare diversitate de activităţi extraşcolare şi extracurriculare;
 • asistenţă medicală permanentă;
 • măsuri de siguranţă pentru elevi, în incinta şcolii şi în curtea acesteia;

 

 

Oportunităţi

 • situarea şcolii într-o zonă favorabilă, foarte circulată, aproape de centrul oraşului şi de Gara de Nord;
 • situarea şcolii în sectorul 1, care este bine cotat din punct de vedere economic;
 • existenţa mijloacelor de transport foarte aproape de şcoală, făcând legătura între bulevardele Griviţa şi Ion Mihalache şi cu Calea Crângaşi;
 • posibilitatea de a beneficia de venituri extrabugetare prin închirierea de spaţiu;
 • aplicarea descentralizării administrativ – financiare, care a permis o mai bună corelare a investiţiilor cu nevoile concrete ale şcolii;
 • sprijinul acordat de către comunitatea locală şi de către Poliţia de proximitate în rezolvarea unor situaţii difi

 

 

 

 

Puncte slabe:

 • insuficient spaţiu pentru desfăşurarea tuturor orelor dimineaţa;
 • lipsa unei săli de sport care să permită iniţierea unor activităţi scolare şi extraşcolare de anvergură (serbări, concursuri interşcolare, expoziţii, etc);
 • situarea şcolii într-o zonă intens poluată(Calea Griviţei şi podul Grand);
 • insuficienta dotare a laboratoarelor pe specialităţi;
 • o sponsorizare redusă a activităţilor şcolii;
 • o redusă participare la proiecte şi programe a elevilor din cursul gimnazial;
 • insuficienta promovare a imaginii şi realizărilor şcolii în comunitatea locală;

Ameninţări:

 • circumscripţie şcolară cu puţini copii, potenţiali elevi pentru anii viitori;
 • existenţa unor şcoli cu renume în apropiere, inclusiv licee care au şi  clase gimnaziale;
 • un climat de nesiguranţă datorat activităţilor unor grupuri de delincvenţi care intimidează şi agresează elevii şcolii pe străzile din prejma acesteia;