RAEI 2009-2010

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 170 „GEO BOGZA”
Str. Barbu Lăutaru nr. 4
Sector 1, Bucureşti

RAPORT ANUAL
DE EVALUARE INTERNĂ
A CALITĂŢII

Raport pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 29.IX.2010, de către membrii CEAC din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 170 „Geo Bogza”:

 1. MARIN VIRGINIA, coordonator;
 2. ARSENIE VASILICA, reprezentant al corpului profesoral;
 3. CIOBANU NICOLETA, reprezentant al corpului profesoral;
 4. TELIŢĂ MANUELA, reprezentant al corpului profesoral;
 5. CRISTEA ELENA, reprezentant al corpului profesoral;
 6. CHIOTAN CORINA, reprezentant al părinţilor;
 7. ICHIM ALEXANDRU, reprezentant al Consiliului Local.

PARTEA I: INFORMAŢII GENERALE

A). DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unităţii de învăţământ:  Şcoala nr. 170 „GEO BOGZA”
Localitatea:                                     Bucureşti
Adresa:                                            Str. Barbu Lăutaru nr. 4, sector 1
Cod poştal:  012032
Telefon/fax: 021.222.30.72. / 021.223.48.73.
E-mail:        şcoala 170 @ caronet.ro
Niveluri de învăţământ acreditate:

B). INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:

 

 

Nivelul de învăţământ Clasa Numărulde clase Numărulde elevi Forma de învăţământ Limba de predare

 

Primar,

din care:Clasa I497ziromânăClasaa II-a494ziromână Clasaa III-a374ziromână Clasaa IV-a485ziromână TOTAL15350  

Secundar inferior

Gimnaziu,

din care:Clasaa V-a 254ziromână Clasaa VI-a 259ziromână Clasaa VII-a 487ziromână Clasaa VIII-a 363ziromână TOTAL 11263

 

C). INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C 1. Personal didactic de conducere:

Nume şi prenume director: ABĂLUŢĂ AURELIA, grad didactic I, vechime în învăţământ 26 ani, cu norma de bază în unitatea de învăţământ, fiind numită în funcţie prin detaşare, în anul 2007.

Nume şi prenume director adjunct: ROŞEANU MARIANA,grad didactic I, vechime în învăţământ 18 ani, cu norma de bază în unitatea de învăţământ, fiind numită în funcţie prin detaşare, în anul 2007.

C 2. Personal didactic:

Personal didactic angajat: Total Primar Gimnazial
– cadre didactice titulare 31 12 19
– cadre didactice suplinitoare cu normade bază în unitatea de învăţământ 12 4 8

Distribuţia pe cadre didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personaldidactic necalificat:
Cu doctorat Cugradul I Cugradul II Cu definitivat Fără definitivat
–- 27 5 6 5

C 3. Personal didactic auxiliar:

Total personal didactic auxiliar 3,5 , din care calificat pentru postul ocupat 3,5.

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 100%

C 4. Personal nedidactic (administrativ):

Total personal nedidactic angajat 10, din care calificat pentru postul ocupat 10.

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 100%.

D). INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr. crt. Tipul de spaţiu Numărul de spaţii Suprafaţa (mp)
1. Săli de clasă 18 1870
2. Cabinete 2 100
3. Laboratoare 3 180
4. Ateliere
5. Teren de educaţie fizică şi sport 3
6. Spaţii de joacă
7. Alte spaţii

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs fiind de 50 minute, iar a pauzelor de 10 minute.

 

 

E). INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr. crt. Tipul de spaţiu Numărul de spaţii Suprafaţa (mp)
1. Bibliotecă şcolară 1 60
2. Spaţii sanitare 9 300
3. Spaţii depozitare materiale didactice 4 60
4. Alte spaţii

 

F). INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr. crt. Tipul de spaţiu Numărul de spaţii Suprafaţa (mp)
1. Secretariat 1 24
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 40
3. Contabilitate 1 15
4. Casierie
5. Birou de administraţie 1 10

G). CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 din data de 1.XI.2004.

 

PARTEA a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

 

 • Activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar 2009-2010:

Ü crearea unui „colţ A.R.A.C.I.P.” în vederea informării cadrelor didactice din şcoală despre noutăţile din sistem;

Ü activităţi de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice;

Ü prezentări de referate în cadrul diferitelor simpozioane;

Ü susţinerea unor lecţii demonstrative la nivel de comisii metodice;

Ü realizarea proiectării didactice şi a planificărilor calendaristice pe unităţi de învăţare;

Ü utilizarea graficelor de desfăşurare a unor acţiuni pe baza noilor abordări conceptuale ale curriculum-ului naţional şi aplicarea ghidurilor metodologice pe discipline de învăţământ;

Ü dezbateri în cadrul comisiilor privind modernizarea procesului de predare-învăţare;

Ü interasistenţe şi schimburi de experienţă;

Ü realizarea de programe pentru disciplinele opţionale;

Ü activităţi de documentare şi achiziţionare de materiale didactice (dotarea laboratoarelor cu tehnică avansată);

Ü organizarea, planificarea şi desfăşurarea lectoratelor cu părinţii;

Ü susţinerea unor activităţi de consiliere pentru părinţi;

Ü activităţi de orientare şcolară şi profesională;

Ü iniţierea, la nivelul ciclului primar, a unor activităţi extracurriculare atractive (în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, Teatrul „Excelsior”, etc.);

Ü derularea programelor/proiectelor iniţiate prin organizarea unor activităţi de pregătire suplimentară a elevilor cu ritmuri lente de învăţare sau cu nevoi speciale şi a celor care provin din medii socio-economice dezavantajate;

Ü activităţi desfăşurate în colaborare cu cabinetul medical din şcoală;

Ü organizarea de festivităţi şi concursuri;

Ü dezbateri privind realizarea climatului de siguranţă în şcoală şi în vecinătatea ei.

 

 

 

 

 • Rezultatele şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către şcoala noastră:

ð obţinerea unor performanţe superioare, pe plan profesional, de către  cadrele didactice din şcoala noastră;

ð valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul activităţilor cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice;

ð îmbunătăţirea activităţii de proiectare;

ð îmbunătăţirea colaborării intra şi interdisciplinare;

ð modernizarea metodelor de predare;

ð eficientizarea procesului instructiv-educativ;

ð motivarea elevilor pentru învăţare;

ð modelarea personalităţii elevilor, dezvoltarea unui comportament civilizat;

ð crearea unor noi repere pentru petrecerea timpului liber;

ð optimizarea relaţiei şcoală-familie / părinte-elev;

ð îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale absolvenţilor clasei a Vlll-a;

ð combaterea insuccesului şcolar şi promovarea şanselor egale;

ð prevenirea abandonului şcolar;

ð îmbunătăţirea stării de sănătate a elevilor;

ð eficientizarea procesului de autocunoaştere şi valorificare a potenţialului individual;

ð creşterea calităţii mediului şcolar.

 

 

 

PARTEA a III-a

 

 

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.21/18.I.2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ (document supus dezbaterilor publice)

Nr. crt. Indicatori de performanţă Nesatis-făcător Satis-făcător Bine Foarte bine Exce-lent
DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a). Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltareşi planul de implementare) X
2. Organizarea internăa unităţii de învăţământ X
3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicareinternă şi externă X
4. Funcţionarea curentăa unităţii de învăţământ X
5. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionarea informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea

datelor şi a informaţiilor   X 6.Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi   X 7.Asigurarea securităţiituturor celor implicaţi

în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului  X  8.Asigurarea serviciilorde orientare şi consiliere

pentru elevi    X b). Baza materială9.Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare   X 10.Dotarea spaţiilor şcolare   X 11.Accesibilitatea spaţiilor şcolare   X 12.Utilizarea spaţiilor şcolare   X 13.Existenţa, caracteristicileşi funcţionalitatea

spaţiilor administrative   X  14.Existenţa, caracteristicileşi funcţionalitatea

spaţiilor auxiliare   X  15.Accesibilitateaspaţiilor auxiliare   X 16.Utilizarea spaţiilor auxiliare   X 17.Dotareacu mijloace de învăţământ

şi cu auxiliare curriculare    X18.Existenţa şi dezvoltareafondului bibliotecii şcolare   X 19.Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare    X20.Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelorde învăţământ

şi auxiliarelor curriculare   

X 21.Procurarea şi utilizarea documentelor şcolareşi a actelor de studii    X c). Resurse umane22.Managementul personalului didactic şi de conducere   X 23.Managementul personalului didactic auxiliarşi a personalului nedidactic    X DOMENIUL B: EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂa). Conţinutul programelor de studiu24.Definirea şi promovareaofertei educaţionale   X 25.Existenţa parteneriatelorcu reprezentanţi ai comunităţii  X  26.Proiectarea curriculumului   X 27.Realizarea curriculumului   X b). Rezultatele învăţării28.Evaluarea rezultatelor şcolare   X 29.Evaluarea rezultatelorla activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)    X c). Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz30.Activitatea ştiinţifică   X 31.Activitatea metodicăa cadrelor didactice   X d). Activitatea financiară a organizaţiei32.Constituirea bugetului şcolii   X 33.Execuţia bugetară   X DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII a). Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii34.Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională    X 35.Existenţa şi aplicarea procedurilor internede asigurare a calităţii    X 36.Dezvoltarea profesionalăa personalului    Xb). Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi a activităţilor desfăşurate37.Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare    X c). Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării38.Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizarea evaluării învăţării    X d). Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral39.Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral   X e). Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării40.Optimizarea accesuluila resursele educaţionale   X f). Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii41.Constituirea bazei de datea unităţii de învăţământ   X g). Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, la certificatele, diplomele şi calificările oferite42.Asigurarea accesuluila oferta educaţională a şcolii   X h). Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii43.Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabilecu evaluarea internă a calităţii    X

PARTEA a IV-a

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

 

 

 • Activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii preconizate în anul şcolar 2010-2011:

Ü reactualizarea Regulamentului de ordine interioară;

Ü    completarea şi informatizarea bazei de date privind elevii şi cadreledidactice;

Ü antrenarea în cursuri de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice din şcoala noastră;

Ü sprijinirea profesorilor debutanţi pentru a-şi construi un stil de activitate eficient în activitatea didactică, prin interasistenţe;

Ü accesul cadrelor didactice la cursuri de formare continuă pentru utilizarea calculatorului în procesul educaţional;

Ü modernizarea demersului didactic prin accesul la tehnologiainformaţională;

Ü folosirea cabinetelor de informatică, deschise tuturor disciplinelor (programul AEL, soft-uri educaţionale, etc.);

Ü monitorizarea programelor din şcoală prin care se asigură dobândirea de competenţe minimale de utilizare a calculatorului şi a competenţelor minimale de comunicare pentru fiecare elev la finalizarea ciclului gimnazial;

Ü elaborarea unor metode specifice şcolii pentru evaluarea şi monitorizarea activităţii didactice şi de formare;

Ü stabilirea unor standarde de performanţă specifice şcolii, care să permită elevilor un nivel de pregătire deosebit;

Ü organizarea unor dezbateri în catedră în privinţa alegerii modalităţilor de antrenare a elevilor în procesul de predare–învăţare;

Ü participarea, în structurile manageriale ale şcolii, a unui reprezentant din rândul elevilor;

Ü angrenarea şi responsabilizarea elevilor în soluţionarea problemelor existente în şcoală;

Ü organizarea de întâlniri cu reprezentanţii consiliului local, ai primăriei, ai poliţiei comunitare;

Ü antrenarea elevilor în acţiuni de protejare şi ecologizare a mediului înconjurător;

Ü îmbunătăţirea bazei materiale, dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare (amenajarea de laboratoare, săli de clasă, achiziţionarea de material didactic pe suport electronic, amenajarea unei săli de proiecţii, introducerea de calculatoare în sălile de clasă);

Ü participarea la realizarea de proiecte în colaborare cu alte unităţi de învăţământ şi comunitate;

Ü participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;

Ü atragerea şi utilizarea resurselor financiare în vederea stimulării atât a elevilor premianţi, cât şi a cadrelor didactice implicate în pregătirea acestora;

Ü crearea de pliante, reviste, materiale ilustrative;

Ü desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare;

Ü iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi cu scopuri caritabile;

Ü asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii şcolii, eliminând orice manifestare de discriminare;

Ü asigurarea unor servicii de orientare şi consiliere a copiilor cu situaţii speciale;

Ü prevenirea manifestărilor interpersonale de violenţă, agresivitate verbală şi fizică;

Ü garantarea siguranţei elevilor în perimetrul şcolar şi în incinta acesteia;

Ü asigurarea regimului de semi-internat pentru un număr cât mai mare de elevi din ciclul primar;

Ü integrarea elevilor cu probleme într-un program de şcoală incluzivă (cu profesor de sprijin).

 

 • Efectele scontate (în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către şcoala noastră) – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale:

ð îmbunătăţirea organizării interne a şcolii, asigurarea unei bune funcţionări;

ð asigurarea accesului la baza de date a şcolii;

ð asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei şi dezvoltarea continuă a nivelului profesional al cadrelor didactice;

ð creşterea calităţii educaţiei;

ð îmbunătăţirea colaborării intra şi interdisciplinare;

ð optimizarea relaţiei şcoală-familie / părinte-elev;

ð promovarea imaginii şcolii pe plan local, îmbunătăţirea colaborării cu alte instituţii;

ð creşterea calităţii procesului de învăţământ;

ð modernizarea demersului didactic prin accesul la tehnologia informaţională;

ð asigurarea accesului elevilor prin sistemul informaţional la noutăţile activităţilor didactice;

ð îmbunătăţirea fondului intelectual şi creativ al elevilor;

ð conturarea unui stil de viaţă sănătos, într-un mediu sănătos;

ð motivarea lor pentru învăţare;

ð stimularea spiritului de competiţie între elevi;

ð finanţarea unor servicii educaţionale suplimentare;

ð promovarea valorilor şcolii;

ð eficientizarea procesului de autocunoaştere şi valorificare a potenţialului individual;

ð integrarea copilului în comunitate;

ð promovarea valorilor morale şi cetăţeneşti;

ð asimilarea principiilor democratice în context european;

ð îmbunătăţirea situaţiei şcolare şi prevenirea abandonului şcolar;

ð creşterea calităţii mediului şcolar.