RAEI 2010-2011

Școala cu clasele I-VIII nr. 170
„Geo Bogza”
Str. Barbu Lăutaru nr. 4
Sector 1, București

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

pentru anul şcolar 2010–2011, finalizat la data de 10.09.2011 de către
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, având următoarea componenţă:

1. Marin Virginia, coordonator, reprezentant al corpului profesoral;
2. Arsenie Vasilica, membru, reprezentant al corpului profesoral;
3. Ciobanu Nicoleta, membru, reprezentant al corpului profesoral;
4. Fărcuţă Manuela, membru, reprezentant al corpului profesoral;
5. Cristea Elena, membru, reprezentant al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (sindicatul reprezentativ din şcoală);
6. Răduţiu Ana Cristina, reprezentant al părinților;
7. Ichim Alexandru, reprezentant al Consiliului Local.

I. CINE SUNTEM?
Școala cu clasele I-VIII nr. 170 „Geo Bogza” este situată în zona Turda – Grant din sectorul 1 al capitalei, fiind o zonă favorabilă, foarte circulată, aproape de centrul oraşului şi de Gara de Nord. Mijloacele de transport se află la mică distanţă de şcoală, făcând posibilă legătura între bulevardele Calea Griviţei, Ion Mihalache şi Calea Crângaşi.
Unitatea şi-a început existenţa de sine stătătoare în urmă cu mai bine de un secol, în august 1872. Timp de 8 ani, între 1864 şi 1872, şcoala a funcţionat ca sucursală a „Şcolii primare din culoarea de roşu”, culorile fiind corespunzătoare sectoarelor. În clasa I, în primul an şcolar (1864-1865) au fost înscrişi 115 elevi, din care au promovat 54.
De-a lungul timpului școala a primit mai multe denumiri. În 1953 devine „Şcoala de 7 ani nr. 170”, iar din 17 septembrie 1993, poartă numele actual.
În prezent, instituţia noastră funcţionează în două schimburi, dispunând de:

 • 17 săli de clasă;
 • 3 laboratoare (fizică, biologie, chimie);
 • 1 laborator de informatică (cu conectare la Internet);
 • 1 laborator AEL;
 • 1 cabinet Club european;
 • 1 bibliotecă (cu 23.000 de volume);
 • 1 cabinet de consiliere şcolară;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 cabinet stomatologic;
 • 1 mini-teren de fotbal;
 • 1 sală amenajată pentru gimnastică.

Disciplinele opţionale se aleg de comun acord cu elevii şi părinţii lor, deoarece Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să răspundă cerinţelor şi aşteptărilor acestora. Iată care a fost oferta noastră educaţională pentru anul şcolar 2010-2011:

•  învăţământul primar:

 • Matematică distractivă
 • Tainele matematicii
 • Super, super mate…
 • Natura, prietena mea
 • Bogăţiile naturii
 • Curiozităţi din lumea naturii
 • Să descoperim planeta albastră!
 • My Little World (limba engleză)

• învăţământul gimnazial:

 • Metode şi tehnici de investigare a textului literar
 • Tipuri de compuneri
 • Bazele raţionamentului geometric
 • Educaţie pentru sănătate
 • Protecţia mediului şi sănătatea
 • From Literature to Film (lb. engleză)
 • Culorile naturii
 • Folclor românesc

În timpul anului şcolar elevii au participat la numeroase şi atractive activităţi extracurriculare şi extraşcolare, dintre care amintim:

 • Educaţie prin ecologie şi turism (cerc pe discipline)
 • Echipe de fotbal ale claselor I-IV şi V-VIII, echipe de baschet şi handbal
 • Club de şah şi jocuri logice
 • Dansuri tradiţionale greceşti
 • Programe şi proiecte educaţionale la nivel local / naţional / internaţional
 • Revista şcolii – Orion
 • Spectacole de teatru, operă şi operetă comică pentru copii
 • Vizite la muzee
 • Excursii şi tabere
 • Ateliere de creaţie
 • Serbări (cu diferite ocazii: Crăciun, Ziua Unirii, Ziua şcolii, Ziua femeii, Ziua copilului).

Unitatea dispune de un semiinternat pentru elevii claselor I-IV (30 de locuri) şi 2 clase cu predare intensivă a limbii engleze.
Avem o bază materială modernă, care oferă posibilitatea desfăşurării unei game largi de activităţi şcolare. Sălile de clasă şi laboratoarele sunt amenajate în conformitate cu standardele europene (parchet, lambriuri, mobilier nou, jaluzele). Dotarea informaţională este bună, constând în 35 calculatoare, 3 videoproiectoare şi 3 table electronice interactive, iar materialul didactic, documentar şi informaţional este bogat. Garantarea siguranţei elevilor în mediul şcolar este asigurată printr-un sistem video de supraveghere în incinta unităţii şi în curtea acesteia.
Tot personalul didactic angajat este calificat. Din acesta, un procent de 67,6% reprezintă cadrele didactice cu gradul I, 5,9% au gradul II, iar 11,8% au gradul definitiv în învăţământ.
Atât învăţătorii, cât şi profesorii manifestă un interes deosebit pentru activitatea de perfecţionare şi formare continuă, participând la cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de Inspectoratul Şcolar al sectorului 1. Este de remarcat faptul că toate cele 15 învăţătoare şi-au finalizat studiile universitare de specialitate.
Efortul depus în actul instructiv-educativ de către personalul didactic şi didactic auxiliar este completat cu ajutorul acordat de consilierul şcolar şi profesorii de sprijin, care efectuează programe de pregătire suplimentară pentru recuperare dar şi performanţă cu elevii.
În anul şcolar 2010-2011, procentul de promovabilitate a fost de 99,72% pentru ciclul primar şi de 96,7% pentru ciclul gimnazial, iar la evaluarea naţională de 79,73%, rezultate cu care cadrele didactice ale şcolii noastre se pot mândri. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a au intrat la licee de prestigiu (T. Vianu, Sf. Sava, M. Viteazul, Gh. Lazăr, I.L.Caragiale, I. Neculce, Cantemir Vodă), 28% dintre aceștia având media de admitere în clasa a IX-a peste 9.
Elevii noştri au obţinut, de asemenea, numeroase premii şi menţiuni la concursuri şcolare şi olimpiade, precum şi în întreceri sportive. Cei care au primit premii la olimpiade au fost recompensaţi de către Primarul sectorului 1, domnul Andrei Chiliman, cu o excursie gratuită în Croaţia, în vacanța de vară.
În ceea ce priveşte relaţia cu comunitatea, ne-am bucurat de o bună colaborare şi susţinere atât din partea Primăriei sectorului 1, Poliţiei comunitare şi de proximitate, cât şi din partea Asociaţiei părinţilor elevilor şcolii.
Ţinând seama de resursele umane și materiale existente în unitate, şcoala noastră caută permanent să satisfacă nevoia fiecărui elev de a fi competent, creativ, capabil să ia decizii și să se adapteze societăţii în schimbare. Conducerea unităţii şi colectivul de cadre didactice au misiunea să ridice rezultatele şcolii la standardele unui învăţământ european, ale unui învăţământ pentru fiecare elev, sincronizat cu ritmul accelerat al schimbărilor din societate, un învăţământ care să încurajeze competiţia dintre şcoli.

II.

FIŞĂ de AUTOEVALUARE privind NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008)

 

Nr.

crt.

Indicatori
de performanţă

Calificativul
acordat
[1]

DOMENIUL:
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)
structurile
instituţionale, administrative şi manageriale

1

Existenţa, structura şi
conţinutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare şi planul de
implementare)

Foarte bine

2

Organizarea
internă a unităţii de învăţământ

Foarte bine

3

Existenţa
şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă

Foarte bine

4

Funcţionarea
curentă a unităţii de învăţământ

Foarte bine

5

Existenţa
şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei;
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi
informaţiilor.

Foarte bine

6

Asigurarea
serviciilor medicale pentru elevi

Foarte bine

7

Asigurarea
securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării programului

Foarte bine

8

Asigurarea
serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

Foarte bine

b)
baza materială

9

Existenţa şi caracteristicile
spaţiilor şcolare

Foarte bine

10

Dotarea
spaţiilor şcolare

Bine

11

Accesibilitatea
spaţiilor şcolare

Foarte bine

12

Utilizarea
spaţiilor şcolare

Foarte bine

13

Existenţa,
caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

Foarte bine

14

Existenţa,
caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

Foarte bine

15

Accesibilitatea
spaţiilor auxiliare

Foarte bine

16

Utilizarea
spaţiilor auxiliare

Foarte bine

17

Dotarea cu mijloacele
de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

Bine

18

Existenţa
şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de
informare şi documentare

Foarte bine

19

Dotarea cu  tehnologie informatică şi de
comunicare

Bine

20

Accesibilitatea
echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ
şi auxiliarelor curriculare

Foarte bine

21

Procurarea şi
utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

Foarte bine

c)
resurse umane

22

Managementul
personalului didactic şi de conducere

Foarte bine

23

Managementul
personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

Foarte bine

DOMENIUL:
B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)
conţinutul
programelor de studiu

24

Definirea şi
promovarea ofertei educaţionale

Foarte bine

25

Existenţa
parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  

Foarte bine

26

Proiectarea
curriculum-ului

Foarte bine

27

Realizarea
curriculum-ului

Foarte bine

b) rezultatele învăţării

28

Evaluarea  rezultatelor şcolare

Foarte bine

29

Evaluarea
rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi
extra-şcolare)

Bine

c) activitatea de cercetare
ştiinţifică sau metodică, după caz

30

Activitatea
ştiinţifică

Bine

31

Activitatea
metodică a cadrelor didactice

Foarte bine

d) activitatea financiară a
organizaţiei

32

Constituirea bugetului
şcolii

Foarte bine

33

Execuţia
bugetară

Foarte bine

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru
asigurarea calităţii

34

Existenţa şi aplicarea
procedurilor de autoevaluare instituţională

Foarte bine

35

Existenţa şi aplicarea
procedurilor interne de asigurare a calităţii

Foarte bine

36

Dezvoltarea profesională a
personalului

Foarte bine

b) proceduri privind
iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor
şi activităţilor desfăşurate

37

Revizuirea ofertei
educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

Foarte bine

c) proceduri obiective şi
transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38

Existenţa
şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării
învăţării

Foarte bine

d) proceduri de evaluare periodică a
calităţii corpului profesoral

39

Evaluarea
calităţii activităţii corpului profesoral

Foarte bine

e) accesibilitatea resurselor
adecvate învăţării

40

Optimizarea
accesului la resursele educaţionale

Foarte bine

f) baza de date actualizată sistematic,
referitoare la asigurarea internă a calităţii

41

Constituirea bazei
de date a unităţii de învăţământ

Bine

g) transparenţa
informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii
şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările
oferite

42

Asigurarea
accesului  la oferta
educaţională a şcolii

Foarte bine

h) funcţionalitatea structurilor de
asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43

Constituirea
şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă
a calităţii

Bine

 

 


 

[1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost
supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona
calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă
periodică

III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?
În vederea asigurării unor servicii educaţionale de calitate, pentru anul şcolar 2011-2012 ne propunem să dotăm instituţia cu mijloace de învăţământ, auxiliare curriculare şi echipamente moderne (calculatoare, videoproiectoare) în proporţie de 10% şi, totodată, să îmbunătăţim pregătirea profesională a cadrelor didactice prin parcurgerea unor programe de perfecţionare.
În ceea ce priveşte creşterea nivelului de pregătire a elevilor, ne propunem să-i includem, în număr cât mai mare, pe elevii cu cerinţe educative speciale în programe remediale, cu profesor de sprijin, iar pe cei cu rezultate deosebite să-i stimulăm în vederea obţinerii unor performanţe superioare în activitatea de învăţare.
Nu în ultimul rând, dorim să încheiem parteneriate şcoală-familie-comunitate locală, prin implicarea dumneavoastră, a părinţilor, în derularea lor.

Descarca raport PDF